Squads Platform Defensie Bedrijfsleven NL

Onder het PDB NL vallen op dit moment vier Squads (projectteams) gericht op de thema’s; personeel, innovatie, bedrijfsvoering en de Defensie Industrie Strategie. De board van het platform zorgt voor personele vulling van het squad en geeft waar nodig een extra zetje in de rug om het project verder te brengen of groter te maken.

De Squads bestaan uit vertegenwoordigers van de leden van het platform. De personele samenstelling van de Squads is afhankelijk van het project of onderwerp. De projectteams worden voorgezeten door een senior leader namens het PDB NL.

Squad Bedrijfsvoering – Warehousing Woensdrecht

Na 11 jaar gezamenlijke investering is Nederland in augustus 2017 door de Amerikaanse Department of Defense (DoD) geselecteerd om voor de gehele levensduur van de F-35 (JSF) de Regionale Warehouse functie voor Europa voor haar rekening te nemen. Deze taak zal worden uitgevoerd door een innovatieve samenwerking tussen OneLogistics en het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht. In deze samenwerking zal mede gebruik worden gemaakt van infra, IT en personeel maar zeker van elkaars kennis en ervaring ( 1+1 =3).

Om deze innovatieve samenwerking voor de korte maar ook voor de lange termijn vorm te geven is er een squad bedrijfsvoering ingesteld teneinde een duurzame innovatieve samenwerking tussen Defensie en een private partij mogelijk te maken.

Voorzitter                 Commodore A.R. (Richard) Laurijssen – Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht
Werkvoorzitter        Luitenant-Kolonel H.L. (Roberto) Joannes – Projectleider F-35
Deelnemers Squad  Defensie, TLN, OneLogistics,

Squad Innovatie – Robotisering en Autonome Systemen

Grote en snelle doorbraken in robotica en Artificial Intelligence bieden de mogelijkheid om tot disruptieve innovatie te komen. De Koninklijke Landmacht neemt het initiatief om te onderzoeken hoe deze potentie het beste benut kan worden om een competitief voordeel te kunnen behalen voor het landoptreden. Het project is verbonden aan de operationele eenheid 13e Lichte Brigade in Oirschot en verschillende spelers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en Defensie. Uiteindelijk is de Koninklijke Landmacht hiermee beter in staat om de juiste inrichtingsbesluiten te nemen voor het organiseren van gevechtskracht op het land, tegen verminderd risico voor de mens en lagere kosten.

Met Nederland als kenniseconomie en specifiek de brainport Eindhoven beschikt Nederland over hoogwaardig technologisch intellectueel kapitaal en vermogen. Het kunnen verbinden van dit kapitaal aan de behoefte van de Landmacht biedt zowel voordelen voor Defensie als het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Binnen deze samenwerking staat innovatiegericht werken centraal. Het squad biedt tevens de mogelijkheid om op strategisch niveau een constructieve dialoog op te zetten over de ontwikkeling en het gebruik van robots en autonome systemen voor Defenietaken.

Voorzitter                 Generaal-majoor C.J. (Cees) Matthijssen – Plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten
Werkvoorzitter        Luitenant-kolonel S.A.N. (Sjoerd) Mevissen – Senior stafofficier
Deelnemers Squad  Defensie, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool Eindhoven, IBM

Squad Defensie Industrie Strategie

De Defensie Industrie Strategie (DIS) is van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. In de DIS staan instrumenten waarmee de Nederlandse Defensie Technologische & Industriële basis kan worden versterkt, beschermd en gepositioneerd. Hoe werken deze instrumenten in de praktijk? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen we die oplossen? Het Platform Defensie Bedrijfsleven heeft het Squad ‘Defensie Industrie Strategie’ in het leven geroepen dat zowel overheid als bedrijfsleven van praktische adviezen voorziet.

Het squad richt zich op de implementatie van de strategie; hoe zorgen we er samen voor dat de DIS een succes wordt? Het squad wordt een aanspreekpunt voor de stuurgroep DIS (bestaande uit Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Tevens zullen Defensie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijfsleven de DIS door heel Nederland voortdurend op de kaart blijven brengen om zo betrokkenen te informeren en met elkaar in discussie te gaan.

Voorzitter de heer T. (Thomas) Grosfeld – Teammanager VNO-NCW, biotechnologie, innovatie, octrooien, merken en modellen, intellectueel eigendom, topsectoren, industriebeleid, technologie en ondernemingsklimaat