30 april 2019 

Defensie en rederij Spliethoff, een van Nederlands grootste rederijen die vaart onder Nederlandse vlag, zijn gestart met een gezamenlijke pilot die kan leiden tot een nationaal Ecosysteem Maritieme Capaciteit. In de pilot worden de mogelijkheden verkend om de maritieme capaciteit op een adaptieve manier in te richten. Doel voor Defensie is om een verregaande samenwerking te realiseren in lijn met de Defensienota: het uitwisselen van “Mensen, Middelen en Manieren”.

Ambitie 

Defensie moet strategisch slagvaardiger en wendbaarder worden en heeft daarbij onder andere behoefte aan maritieme transportcapaciteit en een workforce die flexibel kan inspelen op veranderende behoeften. Voor de nationale maritieme sector zijn veiligheid en het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde professionals van belang.

Basisdoelstellingen voor het Ecosysteem Maritieme Capaciteit zijn;

– Gezamenlijk beschikken over een pool met gegarandeerde en gevarieerde zeetransportcapaciteit;

- Leren en ervaring opdoen van elkaars ‘best practices’ en combineren van elkaars onderscheidende kwaliteiten;

- Gezamenlijk bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een workforce voor de maritieme sector.

Daarnaast draagt dit initiatief bij aan de NAVO-brede behoefte aan strategische transportcapaciteit. Nederland hecht belang aan het verbeteren van de logistieke keten. Zo is Nederland kartrekker op het dossier militaire mobiliteit, waar in (multi)nationaal verband stappen worden gezet om troepenverplaatsingen te faciliteren.

Met behulp van de pilot zullen Defensie en Spliethoff ervaring opbouwen die daarna breder toepasbaar is in het realiseren van het Ecosysteem Maritieme Capaciteit. Er wordt gestreefd naar een groeiende win-win voor defensie, betrokken private partners en de werknemers. Op termijn kan het Ecosysteem Maritieme Capaciteit zich verbreden naar de gezamenlijke ontwikkeling van competenties, innovatie, duurzaamheid, co-creatie en co-use van capaciteiten en co-creatie van nieuwe technologie. De bedoeling is dat de opgedane ervaring in de pilot een basis is voor de opbouw van een breder nationaal netwerk van samenwerkende organisaties in de maritieme sector.

Ecosysteem 

De pilot Ecosysteem Maritieme Capaciteit volgt op de geslaagde pilot Logistiek en Personeel bij het Commando Landstrijdkrachten en vervoersbedrijf DSV, waarbij beide organisaties ook in het landdomein ervaring hebben opgedaan in het wederkerig gebruik maken van elkaars mensen (chauffeurs en logistiek personeel), middelen (voertuigen, trailers en warehouse) en manieren (planning, competenties, technologie).

In aanloop naar het Ecosysteem Maritieme Capaciteit zal in het tweede kwartaal van 2019 rederij Spliethoff twee materieelverschepingen voor het Defensie uitvoeren.

De keuze van Defensie om voor deze pilot met Spliethoff in zee te gaan vloeit voort uit het feit dat Spliethoff reeds ruime ervaring heeft ten aanzien van het zeevervoer van defensiematerieel.

Naast het gebruik kunnen maken van de vloot van Spliethoff is het wederkerig uitwisselen van personeel een belangrijk element in deze pilot. Spliethoff beschikt reeds over een breed opleidingsprogramma en onder andere speciaal hiervoor uitgeruste schepen met extra accommodatie, een leslokaal en een zogenaamde ‘tutor brug’, waardoor (aspirant) marine officieren bij Spliethoff praktijkervaring kunnen opdoen. Aan de andere kant kunnen officieren van Spliethoff -op vrijwillige basis- als marine officier (reservist) worden ingezet. Door de pilot zullen knelpunten en kansen inzichtelijk worden. De uitkomsten zullen zowelDefensie en private partners helpen om naar een ecosysteem maritieme capaciteit toe te kunnen groeien.

De pilot loopt van 1 april 2019 tot en met 1 augustus 2019. De opbouw van het Ecosysteem Maritieme Capaciteit volgt daarna.

Vervolg 

De uitkomsten van en opgedane ervaringen in de pilot zullen via een openbaar rapport met de markt worden gedeeld. Indien de pilot positief is verlopen zullen alle marktpartijen via een initiatiefbrief worden geconsulteerd om kennis te maken met het Ecosysteem Maritieme Capaciteit.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze richten aan Kapitein-Luitenant ter Zee Pepijn Verstand p.verstand@mindef.nl